Trang Chủ Lịch Sử Lý Thuyết Bài Ký Âm Bài Đờn (audio) Video Diễn Đàn
 
Những Bài Có Ký Âm
vọng cổ dây Xề_ 1,2_5,6

Lý Tương Phùng_dây kép

Ly Dem Trang_day kep

dạo đầu bài Lá Trầu Xanh

tap hat bai: TÂM SỰ MAI ĐÌNH

tap hat_Nu Tam Xuan

Lời Ru Của Mẹ_ bài tập hát

Xang Xừ Líu

nặng tình xưa_bài ký âm

Lá Trầu Xanh_BÀI TẬP HÁT

vọng cổ dây đào_TẬP NHỊP

Sâm thương _ dây đào & dây kép

Đoản Khúc Lam Giang

Phi Vân Điệp Khúc - bài tập

trang thu da khuc_day KEP

Vong Co Ba'n Ngân Giang (dây Ke'p)_5,6

Vong Co Ba'n Ngân Giang (dây Ke'p)_1, 2

Nam Ai_ dây kép

Nam Ai - dây đào_ lớp trống

Khốc Hoàng Thiên

Lý Con Sáo - dây đào

Văn Thiên Tường_lớp dựng

Phụng Hoàng dây đào - 12 câu

Mạnh Lệ Quân

Xuân Tình Lớp 1

Phụng Hoàng Dây Kép 12 Câu

4 câu vọng cổ - dây kép

4 Câu Vọng Cổ - dây đào

Bài Ký Âm
4 câu vọng cổ - dây kép
Thành Viên: Giang Tuyền
Published: Tháng mười một 17, 2006
In ra    Email

4 câu vọng cổ
Dây Kép – Trung Cấp (Giang Tuyền)

Xin vào chổ DOWNLOAD để lấy (Audio) bài đờn


Lưu ý: những chữ đàn khi đi ngang qua nốt 23, đều phải hơi rung lên một chút
Câu 1: (16 nhịp - xuống vọng cổ)
35... 35 35 // , 23~ 10 15 12 15 12 10 22 25
23~ 30,//  30 33 35 30 35 38 25 47 25 // 10 15 23~ 30 35 33 45 43 35. // (hò)

(35) 15 10 13 15 17 15 // 10 38 18 15 17 18 17 15 26 25, // 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35  // 40 35 10 15 22 23~ 10 15 26 25. // (xê)

15 26 25 30 25 // 10 25 18 15 17 18 17 15   28 27 25, //  10 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 // 40 35 10 15 12 15 12 10 35 23~. // (xang) 23~ 23~ 23~ 22 35  // 10 25 18 15 38 15 26 26*25  // 10 10 15 12 15 12 10 22 25 23~35 // 40 35 10 15 22 23~ 10 25 15 26. // (cống) Dứt câu 1

 

Câu 2: 32 nhịp)
26 25 30 25 //  15 17 19 17 19 29 19 // 17 19 17 19 10 13 15 17 15 26 15 26 25 // 10 35 20 21 10 23~
22 30. // (xề)
30 30 30,  30 35 33 35 37 35 38 // 58 38 37 35 48 47 45 58 50 // 10 25 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 // 40 35 10 15 12 15 12 10 35 23~. // (xang)

23~ 23~ 23~…//  22 35 21*23~ 21 23~ 10 13*15 13 15  17  //  18 38 18 17 15 26 25 23~ 35 // 40 10 15 12 15 12 10 35 23~.// (xang)

23~ 23~ 23~ 22  35 // 10 25 18 15 28 27 25 38 35 38 30  // 30 30 35 33 35 30 33 35 30 35 38 25  //10 35 23~ 30 33 35 33 45 43 35. //(hò)

35 35 40 35, // 23~ 10 15 12 15 12 10 22 23~ 30, // 30 33 35 30 35 38 25 47 25 // 10 15 23~ 30 35 33 45 43 35.//  (hò)

( 35 40 35 ) // 15 17 19 27 19 17 27 19  // 17 15 26 25 15 26 25 26 25 38 35 // 40 35 10 15 22 23~, 25 26 25.// (xê) 15 26 25 30 25 // 10 25 18 15 17 18 17 15   28 27 25 // 10 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 // 40 35 10 15 12 15 12 10 22 23~. (xang)

23~ 23~ 23~ 22 35 // 10 25 18 15 38 15 26 26*25, // 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 // 40 35 10 15 12 15 12 10 35 23~,// (xang) ( ngân thêm: 23~ 23~ 23~ ..... 23~.... 23~..... 23~...... Dứt câu 2

Câu 5: (16 nhịp - xuống vọng cổ)
35 ... (35) 40 30 35,//  38 10 15 12 15 12 10 22 25
23~ 30, // 30 33 35 30 35 38 15 28 27 25 // 38 35 30  35 38 25 47 45 43 35 //(hò).

(35) 35 38 35 38 25 28 25 28 15 17 18, // 17 15 28 25 28 15 18 17 15 28 27 25, // 30 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35  // 40 35 10 15 22 23~, 10 15 26 25 //  (xê).

26 25 30 25  // 15 10 13 15 17 15 , 2-10 28v2-10 18 3-10 // 38 28 18 15 26 25 23~ 35 40 35 // 10 15 22 23~ 10 15 26 25 // (xê thay cho xang) 25 30 25,  15 17 18 17 15 18 15 // 28 25 28 15 18 15   38 18 15 28 27 25, //10 25 13 15 23~ 15 12 10 // 15 35 20 21 10 23~ 22 30 //(xề).

 

Câu 6: (32 nhịp)
30 30 30 ( 30 30 30) // 40 42 43 40 43 40 42 53 40 42 30 //  47 50  43 51 43 31 30 35 // 45  40*43 30 43 50
(xề)
41 42 41 40 53 55 53 55 43 45 43 45 33 // 35 33 35 23~ 25 23~ 25 13 , 15 17 15 18 38 // 18 15 17 18 17 15 26 25 23~ 35 //  40 35 10 15 22 23~, 10 15 26 25 (xê).

26 25 30 25 // 15 17 19  27 19 17 15 26 // 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 // 40 35 10 15 12 15 12 10 35 23~ //(xang)

23~ 23~ 10 43 33 21 // 10 31 30 35 45v47 45 40*43 50 //, 10 15 12 15 12 10 22 25 23~ 35 //  40 35 10 15 22 23~ 10 15 25 26 // (cống).

26 25 30 25 //  2-10  2-10  29  27  // 29 15 27 25 26 25 38 35 // 40 35 10 15 22 23~, 10 15 26 25 (xê thay cho xang)

25 30 25 15 17 18 17 15 18 15 //  28 25 28 15 18 15  38 18 15 28 27 25 //  37 17 15 27 25 15 23~*25 23~ // 22 35 20 21 10 23~ 22 30 // (xề)

30  30  30  30  35  33  35 37  35  38 // 58  38  37  35   48  47  45  43  50 // 10  15  12  15  12   15  12 10  22  25  23~  35 // 40  35  10 15  22  23~  10  15  26  25 // (xê)

25  30  25  15  17  18  17  15  17  15 // 28  25  28  15  18  15 28  35  38  47 // 47 30  35 33  30  35  38  25  10 15  22~  30  33  35  33  45  43  35 //   (hò) . HẾT

 Ghi chú (cho bài trung cấp):
§ Những số có theo sau bằng ký hiệu ~ thì phải rung
§ Những chữ gạch đít là đàn nhanh
§ Những số có dấu hoa thị ở giữa ( * ) là ém
§ Những số có dấu (v) ở giữa là vuốt lên nốt kế
§ Những số theo sau chữ ~  là rung
§ Số màu hồng là đàn chậm từng nốt
§ Trong phạm vi //….// là một nhịp

 

Mục đích của việc ký âm bằng số này là giúp các bạn làm quen vơí đàn Cổ Nhạc. Sau này khi đã đàn được bài Vọng Cổ và 1 vài bài ngắn rồi thì các bạn đã có ít vốn và tự tìm cách tập riêng.